Telefon ikon Telefonszámaink

Vállalkozás indítás feltételei

Közzétéve:

Vállalkozás indítás feltételei törvényileg szabályozva vannak. A vállalkozói igazolvány feltételei hasonlóak ezekhez.

A jogalkotók egészen pontosan megfogalmazták, hogy mik a cégalapítás feltételei. A feltételek között szerepelnek formai, tárgyi, valamint személyi (vállalkozást alapítani kívánó személyre irányuló) követelmények is. Cikkünk további részében ezeket a személyi, vállalkozás indítási feltételeket gyűjtöttük össze az egyéni, továbbá a társas vállalkozási formák esetében.

Vállalkozás indítás feltételei: egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozó – vagyis olyan személy, aki nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerű, rendszeres gazdasági tevekénységet folytat, saját gazdasági kockázatvállalás mellett – az lehet, aki teljesíti a következő egyéni vállalkozó feltételei felsorolásban foglaltakat:

 • a magyar állampolgár,
 • EU-s állampolgár *,
 • olyan személy, aki Magyarország területén gyakorolja a szabad mozgás és tartózkodás jogát**,
 • olyan bevándorló vagy letelepedett személy, aki bizonyos szempontoknak megfelelve kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon***.

Az egyéni vállalkozásra jogosultak körébe nem tartozik bele az, akire igaz a következő szempontok valamelyike:

 • kiskorú személy,
 • cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy,
 • bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül

Bűncselekménynek minősül: a közélet tisztasága elleni, nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni, korrupciós, vagyon elleni erőszakos, szellemi tulajdon elleni, pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni, költségvetést károsító, pénzmosás, a gazdálkodás rendjét sértő, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő, tiltott adatszerzés, információs rendszer elleni cselekedet. Továbbá a vállalkozói igazolvány feltételeinek nem felel meg az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.

 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja – például Bt. beltag (Kft. tagja lehet párhuzamosan egyéni vállalkozó is, mert az ő felelőssége korlátolt), mert a vállalkozói igazolvány feltételei közé sorolandó, hogy egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn
 • akinek adó- és vámtartozása van
 • akinek vállalkozói igazolványát visszavonták
 • foglalkozáskörétől eltiltott személy

Az egyéni vállalkozás indítás feltételei közé tartozik továbbá, hogy:

 • egyéni vállalkozóként akkor folytathat képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel, valamint a tevékenységi kör folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.
 • tevékenységét folyathatja akkor is, ha az általa foglalkoztatott személyek között van olyan, aki rendelkezik az előírt képesítéssel.

Vállalkozás indítás feltételei: társas vállalkozás

Amennyiben társas vállalkozást kíván létrehozni, követnie kell a formakényszer elvét. Ennek értelmében indíthat közkereseti társaságot (Kkt), betéti társaságot (Bt), korlátolt felelősségű társaságot (Kft), valamint részvénytársaságot (Rt) is. A társas vállalkozás indítás feltételei között is megfogalmaztak a jogalkotók a társaságok tagjaira vonatkozó követelményeket, melyek a következők. Társas vállalkozás tagja lehet:

 • természetes személy,
 • aki egyidejűleg egy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
 • Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet.
 • Közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
 • Nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével nem lehet gazdasági társaság tagja, aki eltiltás hatálya alatt áll.

A gazdasági társaságok alapító okiratában vagy alapszabályában meg kell határozni a vezető tisztségviselőket. A pozíciók betöltésére vonatkozó személyi feltételek alapján az alkalmas vezetői tisztségviselői pozíció betöltésére, aki:

 • nagykorú személy
 • cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták
 • Amennyiben a vezető tisztségviselő jogi személy, meg kell jelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
 • A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő, akit:

 • bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül
 • a foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, egészen az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő

Ha ezek után is maradt Önben megválaszolatlan kérdés a vállalkozás indítás feltételei kapcsán kérjük, keressen minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

* az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT = Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc) szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy

** a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja

*** a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Forrás: nav.gov.hu, net.jogtar.hu, csmkik.hu

keyboard_arrow_up